czwartek, 26 kwietnia 2012

WZÓR ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS WS. WALORYZACJI KWOTOWEJ

Otrzymaliśmy wzór odwołania od decyzji ZUS ws. waloryzacji kwotowej. Odwołanie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji ZUS. Jeżeli osoba nie zdąży może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w którym zostanie uznana niezgodność z konstytucją ustawy wprowadzającej waloryzację kwotową.
.....................................................................................................................

                                                                                                                                                                              miejscowość i data

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                Egz. Nr.....   

Nr ewidencyjny świadczenia:

.............................................................................

Sąd Okręgowy

w ....................

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ul. .......................…………………………………………….

    kod poczyowy            miasto

                                                        

za pośrednictwem

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w ………………

ul. ………………………….                                

                                           

.............................................................................................................................................

                                      adres ZUS

Powód (odwołujący się): …………………………………………………………………………

Pozwany (organ rentowy): Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ..............., ul. ................... ,  kod, miejscowość …………………………………….ODWOŁANIEod decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ............... nr ewid………………………..  z dnia …………………… doręczonej w dniu ………………………….. r.Na podstawie art. 3 i art. 118 ust. 7 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 z późn. zm.), a także art. 477(9)§ 1 i 2 kpc oraz art. 2, 32 ust. 1, 67 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 8 ust.2 Konstytucji RP - z a s k a r ż a m powyższą decyzję w części dot. wysokości przyznanej mi waloryzacji:

Zarzucam zaskarżonej decyzji sprzeczności z zasadami zapisanymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w tym niewłaściwe określenie wysokości i wartości zwaloryzowanej emerytury i jej podstawy przejawiające się w:

1. waloryzacja „kwotowa” w 2012 r. jest niezgodna z celem waloryzacji i pociąga za sobą spadek realnej wartości mojej emerytury, czyli waloryzacja ta nie zniweluje skutków inflacji z 2011 r. ,        a więc jest dla mnie krzywdząca,

2. obniżeniem podstawy wymiaru emerytury, co będzie skutkowało każdorazowo zaniżaniem wysokości przyszłych waloryzacji procentowych mojej emerytury.W oparciu o powyższe, wnoszę o:1.uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz zwrot należnej mi kwoty pieniężnej wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 marca 2012 r., jako wynagrodzenie poniesionej szkody zgodnie z art. 77 ust. 1 Konstytucji lub dla ostrożności procesowej.2. w razie nierozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny – do czasu rozpoznania niniejszej sprawy – zawisłej przed nim za sygn. Akt K 9/12, wszczętej na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP Ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 r. poz. 118.)– o przedstawienie przez Sąd Trybunałowi Konstytucyjnemu w trybie art. 193 Konstytucji RP pytania prawnego co do zgodności wymienionego aktu normatywnego z art. 2, 32 ust. 1, 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż od odpowiedzi na to pytanie zależy rozstrzygniecie niniejszej sprawy.

3. w związku z art.177 §1 kpc proszę, aby Sąd z urzędu zawiesił niniejsze postępowanie do czasu wydania w tym przedmiocie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie rozpatrzenia wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2012 r. i Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 13 lutego 2012 r. (sygn. K 9/12).UZASADNIENIEZakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ...............  wydał decyzję o waloryzacji mojej  emerytury nr ………………….. z dnia ……………….., w której ustalił nową wysokość mojego świadczenia poprzez dodanie do kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2012 r., kwoty waloryzacji w wysokości 71 zł . W wyniku wprowadzenia tego sposobu waloryzacji wartość mojego świadczenia zostanie zmniejszona o kwotę ……………… zł (miesięcznie) w porównaniu do waloryzacji, którą gwarantowała mi Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) prowadząc do trwałego i nieodwracalnego jego obniżania w latach następnych z powodu obniżenia podstawy jego wymiaru.

Obniżenie świadczenia w wyniku zastosowania przepisów ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 r. poz. 118.) godzi w moje wolności i prawa obywatelskie, a w szczególności:

- zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa i stanowiącego przez nie prawa, wzajemności, przyzwoitej legislacji oraz  prawem do zabezpieczenia społecznego zapisanych w art. 2 i art. 67 Konstytucji RP,

- zasadę równości wobec prawa zapisaną w art. 32 Konstytucji, która nakazuje, aby wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu były traktowane równo, tj. bez zróżnicowań zarówno faworyzujących, jak i dyskryminujących

Te konstytucyjne zasady powinny być stosowane bezpośrednio w toku każdego postępowania /art.8 ust.2 Konstytucji RP/.Dowód: sprawa zawisła w Trybunale Konstytucyjnym (sygn. K 9/12), wnioski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2012 r. i Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 13 lutego 2012 r.

Zgodnie z powszechnie przyjętą i stosowaną definicją waloryzacja zakłada, że świadczenia pieniężne winny mieć taką samą wartość ekonomiczną jak w chwili ich powstania. Zatem jeśli nastąpi spadek siły nabywczej pieniądza, świadczeniobiorca winien otrzymywać odpowiednio wyższą sumę pieniężną.

Zastosowany mechanizm waloryzacji kwotowej wobec mojego świadczenia, zmniejszył jego realną wartość.

Trybunał Konstytucyjny kilkakrotnie zwracał uwagę, że głównym celem waloryzacji świadczeń jest utrzymanie ich realnej wartości (wyrok z dnia 20 grudnia 1999 r., K 4/99).

 Mimo tego, że wskaźnik waloryzacji jak i jej częstotliwość są przedmiotem indywidualnej preferencji ustawodawcy, warunkiem wprowadzania zmian w mechanizmie waloryzacji jest utrzymanie świadczeń na odpowiednim poziomie wartości realnej (wyrok z dnia 17 lipca 1996 r., K 8/96, wyrok z dnia 08 maja 2000 r., SK 22/99 oraz wyrok z dnia 22 października 2001 r., SK 16/01).

Ponadto w postanowieniu z dnia 27 czerwca 2001 r., Ts 24/01 Trybunał Konstytucyjny bardzo wyraźnie zanegował waloryzację kwotową wskazując potrzebę i zasadność waloryzacji procentowej świadczeń emerytalnych. Cyt. „Potrzeba waloryzacji świadczeń emerytalnych jest spowodowana występującą inflacją i służy zniwelowaniu jej skutków. Celem waloryzacji jest więc zachowanie realnej wartości przyznanych emerytur i rent w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług.

Zachowanie realnej wartości przyznanych świadczeń emerytalnych za pomocą waloryzacji kwotowej, którą postuluje skarżący, byłoby możliwe tylko w sytuacji w której wszystkie świadczenia emerytalne byłyby jednakowej wysokości. Tylko w takim stanie faktycznym można by zachować realną wartość świadczeń poprzez powiększenie ich o ściśle określoną kwotę, obliczoną w oparciu o wskaźnik inflacji. Jednakże przy istniejącym zróżnicowaniu wysokości przyznawanych świadczeń emerytalnych stosowanie waloryzacji kwotowej prowadziłoby do trudnych do zaakceptowania rezultatów. Wyliczenie przykładowo kwoty, o którą należałoby powiększyć świadczenia emerytalne, na podstawie wskaźnika inflacji oraz przeciętnej emerytury, a następnie zwaloryzowanie wszystkich emerytur w oparciu o tę kwotę, pociągałoby za sobą spadek realnej wartości tych emerytur, których wartość jest wyższa niż przeciętna, a co za tym idzie do pokrzywdzenia emerytów, którym one przysługują. Z drugiej strony realna wartość emerytur niższych niż przeciętne zwiększyłaby się. Efektem tego byłoby wprawdzie powolne zmniejszanie się różnic w wysokości przysługujących świadczeń emerytalnych, jednakże nie zostałyby zniwelowane skutki inflacji, a co za tym idzie nie zostałaby zachowana realna wartość przyznanej emerytury, a takie cele leżały u podstaw wprowadzenia mechanizmu waloryzacji.

Wskazane powyżej cele mogą natomiast zostać osiągnięte przez wprowadzenie waloryzacji procentowej, której istota, w uproszczeniu sprowadza się do tego, że każda emerytura jest zwiększana o taką kwotę, o jaką ze względu na przewidywaną inflację, straci ona na wartości. Kwota ta jest obliczana m.in. za pomocą procentowego wskaźnika waloryzacji, określonego w ustawie budżetowej. Służyć to ma proporcjonalnemu wzrostowi emerytur w zależności od ich wysokości, a co za tym idzie zachowaniu ich realnej wartości”.

Przyznanie wszystkim świadczeniobiorcom podwyżki w jednakowej kwocie 71 zł nie może być uznane za waloryzację, mamy w tym przypadku do czynienia jedynie z przyznaniem dodatku do emerytury skutkującym podniesieniem jej wysokości.

Kwotowa metoda podwyższania nominalnej wartości świadczeń prowadzi do naruszenia istoty prawa do waloryzacji, ponieważ przyjęta forma „waloryzacji” skutkuje obniżeniem realnej wartości świadczeń przewyższających kwotę ok. 1480 zł, i co ważniejsze, na zawsze obniża  podstawę wymiaru emerytury, co będzie skutkowało każdorazowo zaniżaniem wysokości przyszłych waloryzacji procentowych mojej emerytury, zatem waloryzacja „kwotowa” w 2012r nie jest incydentalna.

Uchylenie powyższej decyzji i ponowne przeliczenie waloryzacji mojego świadczenia zgodnie z zasadami waloryzacji procentowej przywróci stan zgodny z prawem i zapobiegnie wyrządzeniu szkody mnie jak i mojej rodzinie.

W tym stanie rzeczy odwołanie jest uzasadnione.

Zważywszy, że Trybunał Konstytucyjny przyjął do rozpatrzenia wniosek Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie zgodności ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 r. poz. 118.) z Konstytucją RP, względy ekonomiki uzasadniają zawieszenie niniejszego postępowania.
............................................................................................................................

                                                                  czytelny podpis        

Wyk.: 3 egz.

egz. 1 - Sąd Okręgowy w …………..

egz. 2 – ZUS Oddział w ………….

egz. 3 - powód.                                                                                                                                 Załączniki:

1.       Decyzja Nr  …………  z dnia ……………../kopia/ waloryzująca świadczenie emerytalne


Uwaga: poniższych informacji nie drukujemy

Parę wyjaśnień co do zamieszczonego wzoru:

1…………………….. – wpisujemy indywidualnie swoje dane

2. Nr. ewidencyjny świadczenia bardzo ważny i obowiązkowy

3. „wartość mojego świadczenia zostanie zmniejszona o kwotę ………….. zł (miesięcznie)”

Obliczenie zaniżonej waloryzacji – emeryturę brutto z lutego 2012 r. mnożymy X 105,04%. Od otrzymanego wyniku odejmujemy 71 zł i odejmujemy emeryturę brutto z lutego 2012 r Wpisujemy wynik jaki otrzymaliśmy. Np.: 4000 zł X 105,04% = 4201,60 zł – 71 zł = 4130,60 zł – 4000 zł = 130,60 zł

4. kopia Decyzji nie musi być potwierdzana, gdyż w naszych aktach osobowych znajdujących się w organach emerytalnych są oryginały Decyzji, które otrzymaliśmy do tej pory. W momencie złożenia Odwołania nasz zakład emerytalny przesyła całe nasze akta osobowe (z oryginałami) do Sądu. To potwierdziłem w swoim zakładzie emerytalnym i sekretariacie Sądu Okręgowego w Warszawie – Wydziale Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli ktoś chce wysłać kopię odwołania do Trybunału Konstytucyjnego to musi dopisać po

egz.3 – powód

egz. 4 – do wiadomości Trybunał Konstytucyjny RP


PLIK DO DRUKU:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz